www.wandelingen.wordpress.com

Niet-bindend reisadvies voor spoorzoekende navolgers

Een man die Ananias heet

with 2 comments

In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’ Handelingen 9:10-16

Ananias. Ik houd van die man. Hoe dat kan? Er is maar heel weinig van ’m bekend, maar wat ik van ’m weet komt uit dit gedeelte en het is genoeg om vast te stellen dat deze leerling van Jezus een fantastische kerel was. Ananias betekent: “Jahweh is genadig”. Een naamgenoot zijn we al eerder, in hoofdstuk 5, tegengekomen. Die Ananias bleek samen met zijn vrouw Saffira (haar naam betekent: ‘mooi’) niet al te betrouwbaar te zijn. Deze Ananias uit hoofdstuk 9 is uit ander hout gesneden. God weet wel wie Hij roept. Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Written by abspoel

maart 21, 2010 at 10:04 pm

Ik ben Jezus, die jij vervolgt

with 4 comments

Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ (Handelingen 9:3-6)

Saulus is nog maar net aan ons voorgesteld. Zijn naam wordt voor het eerst genoemd bij de moord op Stefanus. Hij is de jongeman die op de jassen past terwijl anderen Stefanus stenigen. Dat lijkt een passieve rol, maar hoofdstuk 8 begint met de korte mededeling dat Saulus deze moord goedkeurde. Ook lezen we daar: “Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis.” (vers 3)

De instemming van Saulus was kennelijk van belang. Hij was niet zomaar een jongeman die op de jassen moest passen, hij was een hoogopgeleide joodse geestelijke met directe toegang tot de hogepriester. Hij meende God een dienst te bewijzen door die nieuwe sekte – de eerste christenen stonden bekend als ‘aanhangers van de Weg’ – met wortel en tak uit te roeien. Uit de paar woorden die hier aan Saulus besteed worden, komt een beeld naar voren van een fanatieke, ambitieuze man die zich door niets en niemand laat weerhouden. Lees de rest van dit artikel »

Written by abspoel

maart 8, 2010 at 8:22 am

Eerst buitengesloten, nu toegelaten

with 12 comments

De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. (Handelingen 8:29-31)

In Handelingen 8 wordt verteld over een topambtenaar van de koningin van Ethiopië die in Jeruzalem geweest is om God te aanbidden. De man is daarna weer in zijn reiswagen gestapt voor de terugreis naar zijn vaderland. Tijdens de rit leest hij in de boekrol van Jesaja. Filippus krijgt op een speciale manier van God de opdracht om naar deze Ethiopiër toe te gaan. Zodra hij merkt dat de buitenlandse man uit Jesaja zit te lezen, vraagt hij: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ (Handelingen 8:30b)

Een buitenlander die belangstelling toont voor het joodse geloof. Dat was bijzonder, maar ook weer niet heel uitzonderlijk. Van heinde en verre kwamen gelovigen en buitenlandse belangstellenden jaarlijks naar Jeruzalem om de prachtige tempel te bezoeken. En deze man begon aan de terugreis van zo’n duizend kilometer, naar een land waar in die dagen een vrouwelijke farao regeerde: de kandake.

We weten niet of deze buitenlander al tot het joodse geloof bekeerd was, maar dat is mogelijk. Als heiden had hij in ieder geval geen toegang tot  de binnenplaatsen van de tempel van Jeruzalem. Hij werd tegengehouden door een dikke muur en mocht hooguit in de voorhof der heidenen komen. Maar omdat we hier met een eunuch, een ontmande man, te maken hebben, is het waarschijnlijk dat hij zelfs niet tot deze voorhof was toegelaten want dat was voor castraten verboden terrein. Lees de rest van dit artikel »

Written by abspoel

maart 1, 2010 at 8:21 am

Gods geschenk is niet te koop

with 2 comments

Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei: ‘Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.’ Maar Petrus zei tegen hem: ‘U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij u uw slechte gedachten wil vergeven, want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad.’ Handelingen 8:18-23

Filippus was een van de mensen die na de moord op Stefanus, en de vervolging die daarop volgde, buiten Jeruzalem een veilig heenkomen had gezocht. Hij vertrok naar Samaria en bracht daar het goede nieuws van Jezus Messias. Filippus kon zijn woorden kracht bijzetten met wonderen van genezing en bevrijding en dit alles maakte grote indruk op de Samaritanen. Met blijdschap en groot enthousiasme werden de woorden van Filippus aanvaard, zelfs door een zekere Simon, een man die vanwege zijn magische krachten grote invloed op de Samaritanen had – omdat zij meenden dat deze krachten van God kwamen.

Het nieuws over massale bekeringen bereikt ook Jeruzalem. Traditioneel hadden joden niet veel op met hun Samaritaanse naasten, maar daarin had Jezus Zelf verandering gebracht. De joodse volgelingen van Jezus hadden begrepen dat het heil ook voor de Samaritanen was en zij stuurden de apostelen Petrus en Johannes naar Samaria om Filippus bij te staan. Lees de rest van dit artikel »

Written by abspoel

februari 22, 2010 at 8:20 am

Meer vervolging, meer volgelingen

with 8 comments

Saulus keurde de moord op hem goed. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Handelingen 8:1-4

De volgelingen van Jezus hadden weer moed gekregen door het dappere publieke optreden van Petrus en de massale aanwas van hun aantal. Zouden de woorden van Jezus dan toch in goede aarde gevallen zijn? Was het slechts een kwestie van tijd voordat alle tegenstand gebroken was en iedereen Jezus zou erkennen als de Messias?

Als die hoop al bij de vrienden van Jezus geleefd heeft, dan spreekt daar een groot geloof uit. Wie naar de omstandigheden, moeilijkheden en tegenstand kijkt geeft de moed al gauw op, maar wie op Gods leiding blijft vertrouwen durft dapper en standvastig door te gaan. De vrienden van Jezus bleven trouw aan hun Heer en aan de opdracht die Hij hen had meegegeven. Lees de rest van dit artikel »

Written by abspoel

februari 14, 2010 at 11:17 pm

Een andere werkelijkheid

with 5 comments

vakantie-frankrijk-884Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij. Handelingen 7:54-59

Stefanus heeft zojuist de waarheid verteld. Hij nam uitgebreid de moeite om de geestelijke leiders van het volk een lesje bijbelse geschiedenis te geven. Hij vertelde van Abraham tot Salomo over Gods omgang met zijn volk. Met zijn toespraak maakte hij duidelijk dat er nog niets veranderd is aan de houding van deze godsdienstige leiders: ze zijn nog net zo halsstarrig, ongelovig en weerspannig als de generaties voor hen. Lees de rest van dit artikel »

Written by abspoel

maart 2, 2009 at 1:22 am

Geplaatst in Handelingen 7

Lesje bijbelse geschiedenis – 3

with 2 comments

vakantie-frankrijk-882Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich, gemaakt in opdracht van de engel die met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien. Onze voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen verdreef; dit duurde tot in de tijd van David. David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jakob. Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: “De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen – zegt de Heer –, een plaats waar ik kan rusten? Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?” Handelingen 7:44-50

Er valt van alles te leren uit deze indrukwekkende preek van Stefanus. Nu valt mij op dat uit alle aangehaalde geschiedenissen vooral blijkt hoe onverbeterlijk eigenwijs, ongehoorzaam en kort van memorie mensen zijn. Van generatie op generatie bleef God trouw, maar zijn volk bleef heilloze wegen kiezen.

Het lijkt erop dat Stefanus de theologische experts van zijn dagen een beschrijving geeft van het tragische landschap dat zij achter zich in de tijd kunnen overzien. Het is het historische slagveld van de menselijke tekortkomingen. Maar wat heeft de tegenwoordige generatie daarvan geleerd? Lees de rest van dit artikel »

Written by abspoel

februari 22, 2009 at 5:29 pm